Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD – LETNÍ KINO V CHRUDIMI

Zakoupením vstupenky a vstupem s platnou vstupenkou na představení letního kina návštěvník vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto NÁVŠTĚVNÍHO A PROVOZNÍHO ŘÁDU. Návštěvník letního kina je povinen se na vyzvání prokázat uvaděči / uvaděčce letního kina platnou vstupenkou a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v letním kině. Vstup do areálu letního kina v Chrudimi je časově omezený otevírací dobou, pokud není určeno jinak (např. během kulturních a doprovodných akcí), otevírací doba je od 21.00 hod. do ukončení filmu (nejpozději do 01.00 hodin).

VŠICHNI UŽIVATELÉ A NÁVŠTĚVNÍCI AREÁLU LETNÍHO KINA JSOU POVINNI:

Řídit se ustanoveními návštěvního a provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla bezpečnosti, slušného chování a dbát na pořádek a čistotu. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe. Pohybovat se pouze po vyhrazených cestách.

NÁVŠTĚVNÍKŮM KINA NENÍ DOVOLENO:

 1. Kouřit na všech místech v areálu letního kina, kouřit je dovoleno pouze ve vyhrazeném místě, které je označené grafickou značkou „prostor pro kuřáky“ a vybaveno je nádobami pro odhození nedopalků.
 2. Vstupovat do letního kina pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 3. Vstupovat na místa označená upozorněním Zákaz vstupu – nebezpečí úrazu.
 4. Přivádět do prostor zvířata, která by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků nebo dalších zvířat, a mohla by též rušit svým hlasitým projevem filmové představení.
 5. Používat mobilní telefon během filmového představení, pořizovat během filmového představení jakékoli zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy na jakékoli zařízení umožňující zhotovení takových záznamů.
 6. Vstupovat do areálu letního kina bez platné vstupenky na dané představení.
 7. Rušit filmová představení hlasitým hovorem, pískáním a jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování.
 8. Používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum.
 9. Vnášet do letního kina střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen.
 10. Jakkoliv poškozovat majetek kina, včetně psaní, stříkání sprejem, škrábání, apod., úmyslně poškozovat jakékoli zařízení letního kina.
 11. Účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici  přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli letního kina v Chrudimi skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici. Za nezletilé návštěvníky letního kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení pro nezletilého vhodné či nikoliv.
 12. Provozovatel letního kina – spolek MaChr neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu. Přístupnost filmu je vždy uvedena u promítaného titulu v programu kina.
 13. V případě porušení těchto pravidel je provozovatel letního kina oprávněn návštěvníka vykázat z prostor letního kina a návštěvník je povinen na výzvu provozovatele, resp. jím pověřené osoby prostory opustit. Návštěvník v takovém případě nemá právo na vrácení vstupného. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy provozovatele k opuštění prostor letního kina, provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit příslušné představení. Návštěvník, který toto přerušení nebo zrušení představení zavinil svým jednáním, nese plnou odpovědnost za takto vzniklé škody.
 14. Děti musí být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost po celou dobu pobytu v areálu letního kina.
 15. Při pořádání jakékoliv kulturní nebo ostatní společenské  akce je třeba dbát pokynů pořadatele nebo jiné odpovědné osoby.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

 1. Pokud budou některá představení zrušena z důvodů, které nelze předvídat, (nelze předpovídat bouřku, blesky, silný vítr, výpadek elektrického proudu, atp.) dojde k selhání technických zařízení, lze nárokovat vrácení vstupného po předložení vstupenky za zrušené představení; právo na vrácení vstupného lze uplatnit nejpozději do 10 dnů od příslušné události, a to jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své stopáže.
 2. Návštěvníci jsou povinni si hned u pokladny přepočítat vrácené peníze, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. V případě poškození prostor a vybavení letního kina má provozovatel – spolek Machr nárok na náhradu škody.
 4. V případě, že do 10 minut od plánovaného začátku představení není prodána žádná vstupenka, představení je zcela zrušeno bez možnosti jeho zahájení v pozdějším čase.
 5. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků; diváci odchází z areálu letního kina až po řádném rozsvícení osvětlení schodiště, aby tak chránili svou bezpečnost.
 6. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků odložené volně v areálu letního kina.
 7. V celém prostoru letního kina platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 – ti let.

V CELÉM PROSTORU AREÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

 1. Pohybovat se v místech, která jsou označená jako nebezpečná, či označena upozorněním Zákaz vstupu – nebezpečí úrazu.
 2. Manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí), výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost.
 3. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a nedopalky mimo nádoby k tomuto účelu určené.
 4. Tábořit, stanovat a jinak nocovat.
 5. Vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez písemného souhlasu zodpovědné osoby provozovatele letního kina.
 6. Vstupovat do areálu letního kina mimo provozní dobu (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních, či doprovodných akcí).
 7. Poškozovat objekt areálu a jeho součásti, ničit a poškozovat rostliny a volně žijící živočichy.

Úklid areálu zajišťuje provozovatel, spolek MaChr, údržbu veřejné zeleně zajišťují Technické služby Chrudim. po dohodě s majitelem pozemku.

V areálu jsou pořizovány fotografie a videozáznamy, které mohou být použity pro další propagační účely kina, kupříkladu na sociálních sítích, webových stránkách kina, apod..

Tento návštěvní a provozní řád je platný ode dne: 13. 7. 2018

Spolek MaChr – za Chrudim malebnou, zodpovědná osoba: předseda Richard Herbst, mob: 777975620